ജാഗ്രതാ സമിതി ശില്പശാല

സ്ത്രീകള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഒന്നിക്കുക എന്ന വനിതാദിന മുദ്രാവാക്യവുമായി സംഘടിപ്പിച്ച ശില്പശാലയില്‍ 100 പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പങ്കെടുത്തു
| Readmore....
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...